Дом здравља “Ћуприја”

На основу члана 192 Закона о раду ( „ Сл. гласник РС“ бр. 24/05,61/05, 54/09,32/13 и 75/15,13/17-ус,95/18- др. прописа  ) члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр. 96/2019) Кадровског плана за Дом здравља “Ћуприја”за 2018. год. бр. 112 -01-200/2018-02 од 20.07.2018. год.Правилник о измени и допуни  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Ћуприја” бр. 2705 од 14.06.2018 ... бр. 1814 од 13.05.2020. Закључак 51 број:112-10873/2019 Комисије за кадрове  Министарства здравља  и члана 23 Статута Дома здравља „Ћуприја“, в.д. директор  Дома здравља „Ћуприја“ расписује : 

 

Оглас

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

  1. Расписује се јавни  оглас за пријем  у радни однос,  на  неодређено време   са пуним радним временом -  ( словима: један) .извршилац  на пословима -   правног заступника  у Одсеку за опште правне и кадровске послове, Служба за правне , економско – финасијске , техничке и друге сличне послове Дома здравља “Ћуприја”.
  2. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог огласа су: Високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама , по пропису који утврђује високо образовање почев од 10 септембра 2005 год. ;

-на основним студијама у трјању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године.

Додатна знања /испити/радно искуство

  • знање рада на рачунару
  • најмање две године радног искуства
  • положен правосудни испит

Опис послова :

 

- израђује опште и појединачне акте, даје тумачење истих и контролише њихову примену од стране запослених;

- израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера;

- води управни поступак из делокруга рада;

- даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа;

- врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима;

- припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за извршења надлежним судовима;

-сачињава извештаје о раду и спроведеним судским поступцима;

-поступа по позиву и налогу суда и других органа;

- припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

-прати законске прописе о јавним набавкама  и друге изворе права у вези јавних набаваки као и њихове измене и допуне и благовремено указује на исте директору, помоћницима  и другим органима.

-даје правна мишљења о прописима у вези Закона о јавним набавкама и подзаконским актима у вези истих,

-обавља послове у вези са апликативним софтвером – овлашћено је лице за унос података у исти,

-пружа стручну помоћ у јавним расправама у поступку доношења одлука, општих аката и другим јавним расправама,

 -стара се о легалном спровођењу   поступка     јавних набавки (набавке на које се закон о ЈН примењује), пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке, упућује Захтев за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка и за добијање сагласности за конкурентни дијалог Управи за јавне набавке, израђује одлуку о покретању поступка јавне набавке, израђује решење о комисији за јавне набавке, води записник о отварању понуда у поступцима јавних набавки, израђује уговоре у поступцима јавних набавки.Објављује позив за  подношење понуда/пријава, конкурсну документацију, измене и допуне конкурне докуметације, обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, на Порталу Управе за јавне набавке, доставља план набавки, измену плана набавки, тромесечни, годишњи извештај  Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем апликативног софтвера, у законским роковима и обавља друге послове у оквиру свог радног места у вези јавних набавки.

-обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

- припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

- води евединцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама

-прати и проучава прописе из области јавних набавки.

 

  1. Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат доставиће доказе о испуњености услова из тачке 2.Кандидати су дужни да уз пријаву и радну биографију доставе и : Фотокопију личне карте ( биометријски очитане). Оверену фотокопију : дипломе високог образовања и уверење о  положеном  правосудном  испиту.Уверење из казнене евиднеције  да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора  или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова правника код ДЗ „Ћуприја“ и  уверење да против њега није покренут кривични поступак и не води се истрага (оптужница,оптужни предлог) да нису  старији од шест месеци.Оверену фотокопију  уверења о држављанству  да није  старије од шест месеци .  Извод из књиге рођених  . Потврда или потврде о дужини радног искуства.

                        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршеном конкурсу предата документа , неће бити враћена кандидатима.

                        Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос, а које није старије од 6 месеци .    

                        Рок  подношење пријаве је 8 дана ( словима: осам )од дана објављивања  на Огласној табли Националне службе за  запошљавање и у Ћуприји  и Web сајту Министарства здравља РС.  доставити поштом или лично на писарници ДЗ Ћуприја, у затвореној коверти са назнаком “ по огласу за правног заступника “   на адресу Дом здравља „Ћуприја“ у Ћуприји, ул. Кнеза Милоша бб.

                        Кандидат ће бити обавештен о избору у року који није дужи од 30 дана  од дана истека рока за пријаву кандидата .

 Рок почиње да тече од дана  19.05.2020.  године  и  траје до 26.05.2020. године.

 

 

В.Д. Директор Дома здравља “Ћуприја”

Др Зорица Ченић