Дом здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 106/2018), Kaдровског плана Дома здравља бр.112-01-200/2018-02 и Закључка Комисије бр.112-01-317-3/2020-02 од 30.03.2020.године расписује се

 

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на  неодређено време са пуним радним временом:

  1. Виша медицинска сестра-техничар у Одсеку поливалентне патронаже..........1 извршилац
  2. Медицинска сестра техничар у кућној нези и лечењу..............................1 извршилац
  3. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-.... 3 извршиоца
  4. Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи-..........1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа:

      1.Виша медицинска сестра-техничар у Одсеку поливалентне патронаже

         - високо образованје на основним студијама првог степена(струковне/академске) по пропису који уређује

            почев од 10.09.2005.године

           или

          -на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао

           високо образовање до 10.09.2005.године

          -изузетно:средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године и најмање 10 година радног 

           искуства у  области здравствене заштите

          -положен стручни испит

          -лиценца за рад

          -најмање шест месеци рада у звању више медицинске сестре

 

  1. Медицинска сестра техничар у кућној нези и лечењу

           -средња медицинска школа

           -положен стручни испит

           -лиценца за рад

           -најмање шест месеци рада у звању медицинске сестре

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

          -диплома о основном образовању

         

4.Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи

         -Средње образовање

         -Возачка дозвола Б категорије

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

   1.Виша медицинска сестра-техничар у Одсеку поливалентне патронаже

 -диплома о завршеним  основним студијама  првог степена(струковне/академске) по пропису који уређује

  почев од 10.09.2005.године

  или

 -на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10.09.2005.године , изузетно диплома о завршеној средњој стручној спреми и доказ о

  радном стажу од 10 година у области здравствене заштите

 -уверење о положеном стручном испиту,

 -лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

 -фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству

 

  1. Медицинска сестра техничар у кућној нези и лечењу

-диплома о завршеном средњем образовању

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

-диплома о основном образовању

-кратка биографија

 

5.Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи

-диплома о средњем образовању

-возачка дозвола Б категорије

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана.

V

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 024/730-236

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.Директор:

Др Марко Мартиновић