Дом здравља „Ириг“

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије број 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020.године, члана 23. Статута Дома здравља „Ириг“ и Одлуке директора бр. 669/20 од 19.05.2020.године, расписује се:

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време

са скраћеним радним временом и пробним радом од месец дана

ради замене привремено одсутног запосленог

на радном месту са повећаним ризиком и то:

 

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици.............................1 извршилац за рад у Служби лабораторијске и радиолошке дијагностике.

 

         Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • Организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • Учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • Обавља послове радиолошке дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;
 • Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;
 • Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • Планира, анализира и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • Води прописану медицинску документацију и евиденције;
 • Ради ултразвучну дијагностику;
 • Придржава се упутстава и мера заштите на раду у вези са јонизујућим зрачењем;
 • Прати стручну литературу и усавршава методе свог рада;
 • Врши радиолошка снимања органа и система;
 • Чита и анализира снимке и даје закључке.

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање – Медицински факултет:

-        На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-        На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

-        Стручни испит;

-        Лиценца;

-        Специјалистички испит;

-        Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

         Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом,
 • Фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована),
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца специјалисте радиологије (оверена фотокопија),
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о досадашњем радном искуству,
 • Изјава да је здравствено способан за тражени посао, да се против њега не води кривични поступак као и да није осуђиван.

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Ириг“.

           Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком као и Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци) и Уверење да кандидат није осуђиван (оригилан уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

           Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

           Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

 

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Доктора медицине специјалисту у радиолошкој дијагностици“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин