Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

I

  

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 

 • Медицинске сестре/техничара на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења – 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција- основне и специфичне мере, контролу изолације, обавезну пријаву болести
 • прати рад апарата и монитора
 • прати рад апарата за терморегулацију
 • активно учествује у пријему неонаталног пацијента, одојчета и детета до 18 година
 • активно учествује у хитном пријему витално угроженог пацијента
 • активно учествује у пријему пацијента из операционе сале
 • учествује у премештају пацијента на друго одељење или у другу установу
 • активно учествује у нези терминалног пацијента, обавља посмртну негу и премешта леш у клиничку капелу
 • учествује у отпусту пацијента
 • по налогу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке и остале анализе, крвне групе и требовања крви, обележава епрувете и брине се о слању и доспећу резултата
 • пунктира капиларне, периферне венске и артеријске крвне судове у циљу узимања узорака крви и пласирања периферних венских линија, води рачуна о проходности, убодном месту и превенцији инфекције
 • припрема пацијента и материјали асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље узорке у лабораторију, прати пацијента после извођења процедуре
 • припрема пацијента и материјал и асистира лекару у пласирању централне артеријске или венске линије
 • припрема флашинг систем и трансђусере за инвазивно праћење притисака, одржава линије и обавља дезинфекцију убодних места и фиксацију
 • обавља мерење виталних параметара у тачно одређеним временским интервалима на 2х или чешће и евидентира вредности у медицинску документацију
 • параметри који се прате : температура, пулс, притисак артеријски и централни венски, дисање, сатурација кисеоником
 • препознавање погоршања стања у респираторномј, кардиоваскуларном и циркулаторном смислу, обавештавање лекара и учествовање у даљим процедурама
 • свакодневно праћење телесне тежине и телесних обима
 • успостављање и мониторинг енд експираторног угљен диоксида, бележење и реаговање на измењене вредности
 • постављање и мониторинг перфузије церебралне и реналне (НИРС)
 • прати пацијента са пејс мејкером
 • спроводи мониторинг апнеје
 • спроводи негу коже, тела, лица, усне дупље, гениталне регије, шака, стопала и обавља свакодневно купање.
 • пласира и уклања:а)назогастричну,б)орогастричну ,ц)Шервудову сонду
 • прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржаји количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • пласира и уклања ректални катетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • спроводи и прати исхрану (пероралну, путем оро или назогастричне сонде, или путем перкутане гастростоме) и евидентира количину унетих материја и способност варења
 • припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем, прати толеранцију
 • припрема и апликује интравенску инфузиону рехидрацију и терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним пумпама
 • пријем, терапијске и дијагностичке процедуре, праћење и мере изолације трансплантираног пацијента
 • припрема и апликује интравенску, интрамускуларну, субкутану, интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакције
 • активно учествује у пласирању ендотрахеалног тубуса или трахеалне каниле
 • пласира и обавља хигијену орофарингеалног airway-a
 • припрема црева и апарат за вентилацију, брине о исправности апарата и баждарењу
 • прати стање детета на механичкој вентилацији
 • самостално одржава проходност дисајних путева
 • самостално одржава проходност ендотрахеалног тубуса и трахеалне каниле, обавља аспирацију у асептичним условима
 • самостално примењује оксигенотерапију
 • асистира лекару при бронхоскопији и прати стање пацијента током и после процедуре
 • спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу, спречава настанак декубита и контрактура
 • примењује клизму
 • спроводи мере здравствене неге у циљу спречавања оштећења интегритета коже око а. Колостоме б.гастро или стома на танком цреву ц.уретеростома д.нефростома е.везикостома
 • процена бола,давање ординираних аналгетика и примена нефармаколошких метода аналгезије
 • давање наркотика интравенским путем и вођење књиге наркотике
 • процена неуролошког стања пацијента
 • асистирање при пласирању дрена за перитоеналну дренажу и извођење перитоеналне дијализе
 • припрема пацијената и апарата за хипотермију новорођенчета
 • учествује у спровођењу свих дијагностичких процедура (рентген,ултразвук,пасажа,иригографија,МР,ЦТ... ) у зони зрачења
 • активно учествује у кардиопулмоналној реанимацији
 • припрема и даје ургентну терапију
 • учествује у преоперативној припреми пацијента и припрема пацијента за хитну операцију
 • прати количину изглед и фреквенцију елиминације (урин, столица, повраћање)
 • асистира при постављању екстерне дренаже и прати изглед и количину добијеног садржаја
 • асистира при пласирању торакалних дренова и прати изглед и количину добијеног садржаја
 • обавља негу и превијање хируршке ране и збрињава активно крварење
 • придржава се и спроводи кућни ред установе
 • одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
 • спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;
 • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 • припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
 • учествује у примопредаји дужности
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења и главној медицинској сестри/техничару одељења.

 

II

 

 • УТВРЂУЈУ СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења – 1 (један)извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

              - IV степен стручне спреме – медицинска сестра - техничар (педијатријски/општи) смер

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

     

III

 

 Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН)  ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

  

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет страници послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.