Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

         На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља Сагласности Министарства здравља бр. 112-2697/2020  од  20.03.2020. године, Одлуке В.Д. директора болнице број 111/2020  од  03.06.2020. године,  а на  oснову указане потребе:

 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

 

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова:

 

 

 1. Четири (4) Конобара

стручна спрема / образовање:  средње образовање

 1. Два (2) Кувара

стручна спрема / образовање:  средње образовање

 1. Три (3) Помоћна кувара

стручна спрема / образовање:  средње образовање

 1. Пет (5) Спремачица

стручна спрема / образовање:  основно образовање

 1. Два (2) Техничара за одржавање одеће

стручна спрема / образовање:  основно образовање

 1. Један (1) ДОМАР/ Мајстор одржавања/ Машинбравар

стручна спрема / образовање : средње образовање

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • лиценца;
 • очитану личну карту.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати,, .     

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. др Александар Јокић