Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine i saglasnosti iste Komisije broj 112-01-221-3/2020-02 od dana 10.03.2020. godine raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

 1. Na neodređeno vreme za 3 izvršioca na radnom mestu:

 

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

 

USLOVI:    

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine,
 • završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

 • sprovodi opštu i specijalnu negu na odelјenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,
 • kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),
 • primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,
 • priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome
 • uzima materijal za laboratorijske analize,
 • priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,
 • pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odelјenju
 • (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),
 • pomaže pri transferu bolesnika,
 • učestvuje u postavlјanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odelјenju,
 • vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,
 • obavlјa higijenu bolesnika u postelјi (kupanje, negu usne duplјe i kose i umivanje),
 • presvlači postelјno i bolesničko rublјe u toku dana prema doktrini Bolnice,
 • sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,
 • sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,
 • pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
 • vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,
 • dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
 • u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,
 • planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
 • primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
 • vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;
 • učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
 • prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;
 • priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
 • sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
 • učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
 • odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odelјenja
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

 1. Na neodređeno vreme za 2 izvršioca na radnom mestu:

                                                                               

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 

USLOVI:  

-                   stečeno srednje obrazovanje trajanju od četiri godine,

 • završena srednja medicinska škola-odsek za fizioterapeute,
 • položen stručni ispit.
 • odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 • samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • - primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: hidroterapija, elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija, peloidoterapija, terapija parafangom, krioterapija, ultrazvuk i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • prati pacijentovo stanje i napredak;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta da samostalno izvodi vežbe.
 • primenjuje kineziterapiju pod kontrolom višeg fizioterapeuta,
 • vrši usluge u okviru „wellness“; spa programa,
 • vodi urednu evidenciju o broju bolesnika i terapijskih procedura,
 • radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu višeg fizioterapeuta-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 

 1. Na neodređeno vreme za 3 izvršioca na radnom mestu:

 

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

 

USLOVI:  

-VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

 • odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 • sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;
 • nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;
 • uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;
 • uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.
 • izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,
 • prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;
 • prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,
 • podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,
 • u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici, 
 • vodi evidenciju izvršenh usluga,
 • učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,
 • obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,
 • radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 1. Na određeno vreme na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

 

USLOVI:    

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine,
 • završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

 • sprovodi opštu i specijalnu negu na odelјenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,
 • kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),
 • primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,
 • priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome
 • uzima materijal za laboratorijske analize,
 • priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,
 • pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odelјenju
 • (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),
 • pomaže pri transferu bolesnika,
 • učestvuje u postavlјanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odelјenju,
 • vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,
 • obavlјa higijenu bolesnika u postelјi (kupanje, negu usne duplјe i kose i umivanje),
 • presvlači postelјno i bolesničko rublјe u toku dana prema doktrini Bolnice,
 • sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,
 • sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,
 • pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
 • vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,
 • dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
 • u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,
 • planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
 • primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
 • vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;
 • učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
 • prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;
 • priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
 • sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
 • učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
 • odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odelјenja
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

 1. Na određeno vreme na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

 

USLOVI:  

-VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

 • odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 • sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;
 • nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;
 • uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;
 • uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.
 • izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,
 • prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;
 • prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,
 • podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,
 • u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici, 
 • vodi evidenciju izvršenh usluga,
 • učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,
 • obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,
 • radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 1. Na određeno vreme na period od 3 meseca za 3 izvršioca na radnom mestu:

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 

USLOVI:  

 • stečeno srednje obrazovanje trajanju od četiri godine,
 • završena srednja medicinska škola-odsek za fizioterapeute,
 • položen stručni ispit.
 • odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 • samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • - primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: hidroterapija, elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija, peloidoterapija, terapija parafangom, krioterapija, ultrazvuk i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • prati pacijentovo stanje i napredak;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta da samostalno izvodi vežbe.
 • primenjuje kineziterapiju pod kontrolom višeg fizioterapeuta,
 • vrši usluge u okviru „wellness“; spa programa,
 • vodi urednu evidenciju o broju bolesnika i terapijskih procedura,
 • radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu višeg fizioterapeuta-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 1. Na određeno vreme na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

VIŠI RADNI TERAPEUT -U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

 

USLOVI:  

 • VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama prvog stepena,
 • završena viša medicinska škola-odsek za radne terapeute ili visoka  škola strukovnih studija – smer strukovni radni terapeut,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 • planira radnu terapiju;
 • izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije;
 • prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije i prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta;
 • podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi i uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
 • sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije.
 • izvršava naloge specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije bolesnika na intenzivnoj nezi,
 • prilagođava program radne terapije u skladu sa promenom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,
 • postavlјa korektivne udlage, prati, kontroliše i nakon predviđenog vremena ih uklanja,
 • sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije,
 • u svom radu primenjue jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici, 
 • u radu sa bolesnicima sa moždanim oštećenjima sarađuje sa psihologom-neuropsihologom,
 • učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,
 • obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,
 • priprema terapeutska sredstva,
 • vrši izbor metoda za aplikaciju radnih aktivnosti bolesnika,
 • učestvuje u resocijalizaciji bolesnika putem funkcionalne, rekreacione i okupacione terapije,
 • obavlјa poslove rehabilitacije bolesnika sa manuelnim, bibliografskim, umetničkim i drugim tehnikama kojima se koristi Ergo terapija,
 • učestvuje u primeni psihometrijskih merenja i kontrole psihičkih funkcija i radnih sposobnosti,
 • primenjuje složenije metode i tehnike socio-terapije;
 • dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
 • vodi urednu medicinsku dokumentaciju primenjene terapije i evidenciju obavlјenog posla,
 • radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu višeg fizioterapeuta-glavnog terapeuta Bolnice,
 • radi i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

 

 1. Na određeno vreme na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

KUVAR

 

USLOVI:

 • stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine ili V tepen stručne spreme,
 • završena ugostitelјska škola za kvalifikovane radnike, smer kuvar.

 

OPIS POSLOVA:

 • učestvuje u pripremi jelovnika,
 • utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlјa listu za nabavku namirnica,
 • kontroliše kvalitet ispravnost i količinu namirnica koje ulaze u kuhinju iz magacina i neispravne vraća u magacin o čemu obaveštava glavnog kuvara,
 • samostalno obrađuje namirnice i priprema sve vrste jela po jelovniku, normativima ishrane i prema utvrđenoj recepturi,
 • finalizira spremanje jela, određuje boju, aromu, gustoću i specifičnost jela,
 • priprema i oblikuje sve vrste poslastica,
 • kontroliše kvalitet pripremlјenog jela,
 • vrši serviranje jela,
 • u odsustvu glavnog kuvara vrši obračun dnevnog trebovanja i trebuje robu iz magacina,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • po potrebi pere kuhinjsko posuđe, opremu i radni prostor,
 • vodi evidenciju i odgovoran je za sitan inventar u upotrebi,
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu glavnog kuvara,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

 

 1. Na određeno vreme na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

PORTIR/ČUVAR

 

USLOVI        

Stručna sprema – I stepen stručne spreme - osnovno obrazovanje.
-       Potrebno radno iskustvo – bez radnog iskustva.
-       Zdravstvena sposobnost – opšta.

 

OPIS POSLOVA:
-       Nadgleda ulaz u zgradu i prostor za posetioce;
-       Nadgleda imovinu u prostoru za posetioce;
-       Nadgleda ponašanje posetilaca u prostoru za posetioce;
-       Evidentira dolaske i odlaske posetilaca;
-       Daje informacije posetiocima o razmeštaju pojedinih zaposlenih;
-       Preuzima službena obaveštenja i blagovremeno ih dostavlja nadležnim 
zaposlenima;
-       Odgovara na telefonske pozive i vrši uspostavljanje spoljašnje i 
unutrašnje telefonske veze;
-       Primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu;
-       Primenjuje mere zaštite od požara;
-       Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja i direktora Specijalne bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno   podnose i kratku biografiju (CV)  i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk