Дом здравља Ноби Београд

На основу  чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 106/18)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Техничар инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме, један извршилац на одређено време.

Услови:

- Најмање средње образовање.

- Знање у обављању механичарских, аутомеханичарских, браварских и сличних послова, као и других радова одржавања и поправки.

- Возачка дозвола Б категорије.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношње пријаве је 8 дана од да на објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запишљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремен пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, на трећем спрату у  ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30-Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

                                                                                                               

 

в.д.директора

Др Божица Новаковић