Дом здравља „Ириг“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године као и члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и Одлуке директора број 739/20 од 03.06.2020. године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време до две године, са пуним радним временом због повећаног обима посла, и то:

 

 1. Медицинска сестра у амбуланти.....................................................................1 извршилац

 

У Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

Општи / типични опис посла

-        Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

-        у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског рада;

-        припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-        учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и сл.) и врши антропометријска мерења;

-        прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције  и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;

-        у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

-        врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко-лабораторијске прегледе;

-        врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-        правилно одлаже медицински отпад;

-        води законом прописану медицинску евиденцију и документацију

 

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

 • Средње образовање медицинског смера,
 • Положен стручни испит,
 • Лиценца,
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

 

Пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца за самосталан рад (оверена фотокопија),
 • Кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија возачке дозволе (уколико је кандидат поседује)

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља „Ириг“.

           Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

- лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

-уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за медицинску сестру / техничара у амбуланти“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин