Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.2898/12 од 26.05.2020.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

 1. 1. Доктор медицине за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 2. Доктор медицине за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 1 извршилац на 2 (два) месеца због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3.  Магистар фармације – медицински биохемичар за рад у Служби лабораторијске дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом.

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на боловању

Услови: Завршен фармацаутски фалуктет, смер медицинска биохемија, VII-1 степен

 - стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању .

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Виша Медицинска сестра/техничар/бабица у породилишту за рад на Одељењу акушерства  Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом.

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на боловању

Услови: Виша медицинска школа смер виша гинеколошко акушерска сестра, VI-1 степен, Висока медицинска школа струковних студија, струковна мед. сестра бабица или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна бабица  VI-2 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

                  

 

 1. 5. Возач санитетског возила у болничким установама за рад у Одсеку за санитетски транспорт пацијената у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом.

– 1 извршилац ради замене привремено одсутнoг запосленoг на неплаћеном одсуству

Услови: Средње образовање

- возачка дозвола Б категорије

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радна места од бр.1 до 4    :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радно место бр.5  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована
 • фотокопију возачке дозволе Б категорије
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине