Клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 7793 од  04.06.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-979/2018-02 од 03.10.2018. године о Закључку 51 бр:112-8075/2018 oд 28.08.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-1390/2020 од 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  („Сл.гл. РС“ бр. 96/19),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

                   

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИOЦА:

 

2 здравствена радника са вишом стручном спремом и то:

 

I за Клинику за инфективне и тропске болести

- 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II за Клинику за пулмологију

- 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке и положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ  СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 21 ИЗВРШИЛАЦ:

 

21 здравствени радник са средњом стручном спремом и то:

 

I За Клинику за инфективне и тропске болести

-5 медицинских сестара-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II За Клинику за пулмологију

- 9  медицинских сестара-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

III За Центар за анестезиологију и реаниматологију

-6 медицинских сестара/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

IV За Клинику за кардиохирургију

- 1 медицинска сестра-техничар – перфузер на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке и положен стручни испит

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу, односно уверење о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија сведочанства од 1. до 4. разреда ( за кандидате са средњом школом)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за кандидате здравствене раднике )
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

 

Описи послова за радно место је утврђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

      Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет

      страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин