Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

На основу Одлуке о поништењу одлуке в.д. директора Института бр. 3632/1 од 05.06.2020. године. Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, објављује:

 

 

ПОНИШТАЈ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 Јавни оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 880/881 од 06.05.2020. године, на сајту Министарства здравља Републике Србије дана 06.05.2020. године, огласној табли Института и на званичној интернет презентацији Института дана 06.05.2020. године, за радно место „Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер“ (1 извршилац), на одређено време, до 24 месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, у Одсеку за логистику Центра за хигијену и хуману екологију Института, поништава се у целости.