Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 2487/1 od 05.06.2020. расписује:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

 

Перач лабораторијског посуђа – 1 извршилац, са пуним радним временом

1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на одређено време, ради замене привремено одсутног радника за време коришћења годишењег одмора, најдуже до његовог повратка на рад.

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију   

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић