Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

На основу чланова  7. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20), Обавештења Министарства здравља РС број 112 – 01 – 1518/2019 – 02 од 13. јануара 2020. године,  о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 – 12863/2019 од 20. децембра 2019. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19 и 88/19), Кадровског плана Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 09.07.2018. године, члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Одлуке о расписивању јавног огласа број 1499/1 од 02.06.2020. године, в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд, Проф др  Јасна Јанчић,  дана 02.06.2020. године, расписује  

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно, за следеће радно место:

 

ДЕФЕКТОЛОГ -  ЛОГОПЕД – 1 (један)  извршилац

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Поликлиничкој служби

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 • Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – звање мастер логопед; или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – звање дипломирани дефектолог – смер  логопедија;

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • Кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године - звање мастер логопед; или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – звање дипломирани дефектолог – смер логопедија

 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ:
 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године - звање мастер логопед; или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – звање дипломирани дефектолог – смер логопедија

 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење, у складу са прописима, као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не старије од 6 месеци)
 • И:
 • Фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац)

 

Опис послова за наведено радно место је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Клинике и доступан  је на увид у просторијама Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике, радним данима од 13 до 14 часова.

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа  у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. 

Пријаве у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време – ДЕФЕКТОЛОГ - ЛОГОПЕДслати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд, или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Кандидати ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Са изабраним кандидатом закључиће се уговор о раду, тек након што достави докумената чије се достављање тражи пре заснивања радног односа.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф др Јасна Јанчић