Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс 1), Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-435

од 09.06.2020. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује                                        

 

О   Г   Л   А   С 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  1 ( једне ) медицинске сестре – техничара , ради замене привремено одсустне запослене, која користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета за рад  у  Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

-  Виша или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -    оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ,СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И

МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА У  ЗДРАВСТВУ

 

 

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019, 58/20 Анекс 1 ) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-436 од 09.06.2020. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује                               

 

О   Г   Л   А   С                   

     

За пријем у радни однос на одређено време 1 (једне) патронажне сестре на одређено време са пуним радним временом, ради замене запослене која користи трудничко боловање, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, за рад у Служби за поливалентну патронажу , Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Виша медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

- фотокопију возачке дозволе;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене пријаве за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер                                                                                            менаџмента у систему здравствене заштите