Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-31/2020-02 од 13.02.2020.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2020. годину, Закључка 51 бр.112-655/2019 од 25.01.2019. године и Закључка 51 бр.112-12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр.112-01-46/2019-02 од 18.02.2019. године и бр.112-01-1582/2019-02 од 13.02.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.6065 од 12.06.2020.године, расписује се

                                               

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећa раднa местa, односно послове:

 

 

  1. Вишег физиотерапеута................................................. 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – висока или виша медицинска школа – струковног или вишег физиотерапеутског смера

Додатна знања / радно искуство:

 - стручни испит

   - лиценца

   - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

           Опис послова: Спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације на основу налога доктора и о томе води прописану медицинску документацију, надзире и контролише рад физиотерапеута и обавља друге послове у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место вишег физиотерапеута су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној високој или вишој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном и доказом о радном искуству.

 

 

  1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге....................................................................... 3 извршиоцa

 

Стручна спрема/образовање – основно образовање

           Опис послова: Одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној основној школи,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

          Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријавом на Јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 13.06.2020. ДО 22.06.2020. године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић