Институту за реуматологију

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019 и 58/2020), члана 22. Статута Института за реуматологију   р а с п и с у ј е м

                                                                                                           

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1. Једног РУКОВОДИОЦА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА-ШЕФА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, на одређено време до 30.09.2020. године, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

  • на основним студијама првог степена из области економских наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, дипломирани економиста, специјалиста струковни економиста;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани економиста.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

  • знање рада на рачунару;
  • најмање пет година радног искуства;
  • организационе и друге способности за руковођење.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном факултету,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и

- фотокопију личне карте.      

 

Оглас објавити на интернет страницама  Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се поштом на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас", или се предају лично у Одељењу за правне послове, канцеларија број 206 на трећем спрату, сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова.

 

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља) рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти.

 

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Изабрани кандидат је дужан да пре закључeња уговора о раду достави оверену фотокопију дипломе.

 

Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа).

 

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов