Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за следеће послове:

Виши санитарни техничар у Одсеку за остале техничке послове, Службе за техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • планира и организује рад у организационој јединици у складу са плановима Службе за техничке и друге сличне послове и Института „Tорлак“,
 • прати спровођење процедура на нивоу Института, законских прописа и смерница Добре произвођачке праксе,
 • планира, израђује и одобрава Стандардне оперативне процедуре, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • задужен је за спровођење Стандардних оперативних процедура (СОП-ова) у Институту,
 • планира и израђује документацију о третману отпада и њене измене и допуне, у складу са позитивним прописима,
 • организује спровођење радног налога и одговоран је за његову реализацију,
 • контролише и оверава планове за третман отпада,
 • води евиденцију о отпаду у Институту и документацију о збрињавању отпада у писаном облику доставља стручним службама и надлежним органима,
 • ради на аутоклаву и дробилици, контролише исправност рада опреме на основу очитаних параметара,
 • управља пословима везаним за прикупљање, третман и одлагање свих врста отпада у Институту,
 • благовремено припрема потребе добара, услуга и радова као и њихове спецификације које су потребне за израду Плана јавних набавки и прослеђује Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • предлаже побољшања квалитета, ефикасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Вишег санитарног техничара у Одсеку за остале техничке послове, Службе за техничке и друге сличне послове су:

 

 • Високо образовање:

- Висока здравствена школа струковних студија или Виша медицинска школа, смер

  санитарно еколошки инжењер,

 • Минимум 1 година радног искуства.

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Рок у коме ће кандидати бити обавештени о избору је 30 (тридесет) дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић