Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 13. Колективног уговора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1031/8 од 06.06.2018. године и прибављене сагласности Министарства здравља бр. 112-01-1518/2019-02 од 25.12.2019. године,  в. д. директора  Института доноси

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

      Оглашава се пријем  укупно  2  извршиоца и то:

 

 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, НА ОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ, због повећаног обима послова, али не дуже од 24 месеца  (1 извршилац)  у Центру за микробиологију, Одсек за за копрологију, паразитологију и серолошку дијагностику

Услови:

 

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005 или на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • возачка дозвола Б категорије

 

 • Опис послова:

 

 • обавља сродне послове по налогу лекара специјалисте (ментора) из одговарајућег центра
 • за свој рад одговара ментору и помоћнику директора за образовну и научно-истраживачку делатност.
 • дијагностикује болести, ради на извођењу, тумачењу и издавању микробиолошких налаза, спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са докторима медицине других специјалности.
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • обавља послове предвиђене програмом специјализације за одређену област здравствене заштите
 • обавезан/на је да послове доктора медицине обавља у свим организационим јединицама Центра за микробиологију према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

 

 

 

             Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању доктора медицине
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 • фотокопију возачке дозволе Б категорије
 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР  НА ОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ, због повећаног обима послова, али не дуже од 24 месеца  (1 извршилац)  у Центру за контролу и превенцију болести, Одсек за обавезне здравствене прегледе одређених категорија запослених

 

Услови:

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године – смер медицинска сестра-техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању
 • возачка дозвола Б категорије

 

Опис послова:

 

 • ради на здравственим прегледима одређених категорија становништва које подлежу здравственом надзору у Центру и на терену;
 • води евиденцију и унос података у електронски регистар прегледаних лица;
 • води евиденцију о носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима болести;
 • обавља унос и обраду података из пријава заразних болести и лабораторијски утврђених узрочника заразних болести;
 • води и издаје медицинску документацију (забране, опозиви, санитарне књижице, лабораторијски резултати)
 • саставља периодичне извештаје (месечни, полугодишњи и годишњи) из делокруга рада;
 • обрађује статистичке податке о појединим заразним болестима;
 • обрађује статистичке податке о носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима болести
 • води картотеку клицоноша и носилаштва;
 • учествује у превентивним активностима на терену;
 • узоркује потенцијално заразни биолошки материјал за лабораторијске анализе у Центру и на терену;
 • израђује понуде за плаћање услуга санитарног прегледа
 • обезбеђује услове за складиштење, чување и транспорт лабораторијских узорака;
 • прикупља податке за епидемиолшки упитник приликом узорковања болесничког материјала;
 • прикупља и извештава о резултатима лабораторијских анализа;
 • учествује у епидемиолошком испитивању и истраживању заразних болест и клицоноштава;
 • обавезан/на је да послове медицинске сестре-тахничара у јавном здрављу обавља у свим организационим јединицама Центра за контролу и превенцију болести према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац.
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца;

Посебни услови:

 • рад на терену (поједине групације становништва у здравственим установама и на инфективним одељењима);
 • повремена изложеност инфективном материјалу и агенсима непознатог порекла
 • повремено додатно ангажовање у случају ванредних стања и епидемија и појаве болести од већег епидемиолошког значаја, по налогу непосредног руководиоца

 

 

           Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења о стеченом звању медицинска сестра- техничар
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 • фотокопију возачке дозволе Б категорије

  

Јавни оглас ће бити објављен у Огласним новинама ''Послови''  дана  17.06.2020. године као и на интернет страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа у Огласним новинама ''Послови''.

 

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти  доставити поштом на адресу  Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места)'' или предати лично  на писарницу  Института за јавно здравље Војводине ( соба бр. 53).

 

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз пријаву.

 

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Проф. др Владимир Петровић