Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке  в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1076/20 од 15.06.2020. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време,  због повећаног обима посла, а најдуже до                                         12.12.2020. године :

                 

 1.   Физиотерапеутски техничар – 3 извршиоца

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

  Услови: средње образовање – образовни профил физиотерапеутски      техничар.

 

Додатна знања /испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. Виши физиотерапеут – 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: Високо образовање

 • На основним студијама првог степена /основне струковне/академске студије) из области медицинских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

                Додатна знања/испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање струковни физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Стручни испит за обављање послова струковни физиотерапеут/ дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Лиценца за обављање послова струковни физиотерапеут/ дипломирани физиотерапеут/ виши физиотерапеут;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. Помоћни радник у кухињи – 2 извршиоца

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

             Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа, положен                                                                                                                                                 

             хигијенски  минимум

 

 1. Месар – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

Услови: средња угоститељска школа, III или IV степен, смер – месар.

 

 1. Кувар – 1 извршилац

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

      Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

              Услови: III степен стручне спреме, угоститељске школе, смер кувар,

               положен хигијенски минимум.

 

 1. Рецепционар – 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

     Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин

Услови: VII, IV или III степен стручне спреме, знање страног језика, знање

рада на рачунару.

 

 1. Конобар – 3 извршиoца

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: III степен стручне спреме, средње образовање

положен хигијенски минимум.

 

 1. Спремачица 1 извршилац

     Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

 

 1. Помоћни радник- 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: основно образовање

 

 1. Правни референт – 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

               Услови: IV степен стручне спреме, Гимназија или средња школа општег-       друштвеног смера, знање на рачунару.                   .

 

II    На одређено време, због замене одсутних радника:

 

 1. Физиотерапеутски техничар – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

  Услови: средње образовање – образовни профил физиотерапеутски      техничар.

 

Додатна знања /испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. Конобар – 1 извршилац

     Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: III степен стручне спреме, средње образовање

положен хигијенски минимум.

  

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на

 Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

          Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе запошљавања.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН

в.д.    Д и р е к т о р,

Мрђенов др Драгана