Дом здраља Апатин

На основу одредаба члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину, број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време

 

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ2 (два) извршиоца са скраћеним радним временом (35 часова недељно), на одређено време до две године, за рад у Служби хитне медицинске помоћи.

 

Опис посла: директно прима задатке од главне сестре у служби ХМП и њој одговара за извршење истих, помаже при пружању хитне медицинске помоћи нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта, сама пружа одређену хитну медицинску помоћ нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта,  даје терапију пацијентима по налогу доктора, прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима, при доласку на рад врши контролу исправности апарата, инструмената и  количине санитетског материјала и лекова, врши набавку потребног санитетског материјала и прибора, води потребну медицинску документацију, фактурише извршене услуге.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање. Додатна знања/испити/искуство гласи: стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар.

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова недељно), на одређено време до две године, за рад у Служби здравствене заштите одраслих.

 

Опис посла: директно прима задатке од главне сестре службе здравствене заштите одраслих и њој је одговорна за извршење истих, припрема стерилне шпатуле, тубусе и бризгалице, топломере, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала) потребних образаца и рецепата за рад лекара у ординацији и на терену, прима пацијенте, утврђује идентитет истих на основу личне карте и здравствене легитимације, издаје личне картоне пацијентима или отвара нове и уписује у регистар или протокол пролазних болесника, попуњава заглавље рецепта, налога, упута и образаца, води здравствени регистар и евиденције, врши тријажу болесника, фактурише и наплаћује здравствене услуге и предаје новац на благајну Дома, фактурише услуге страним заводима – води благајну, води дневне и месечне извештаје услуга и посета пацијената, као и периодичне евиденције, води десетодневне извешетаје потрошног материјала, води књиге наркотика, води евиденцију заразних болести, малигних болести, психоза, води евиденције умрлих, води прописане евиденције о новоотвореним картонима и одлагању у картотеци, води посебну евиденцију осигураника на боловању за сваког лекара, позива возаче санитетског возила за случајеве потребе превоза болесника, врши пријаву несрећа на раду, одговара за снабдевеност лековима и другим санитетским материјалом за рад у превијалишту и снабдевеност лековима и потребним материјалом лекара за терен – лекарска торба, даје све врсте ињекција, даје инфузије, превија ране свих врста и на свим деловима тела, асистира лекару код малих хируршких захвата и других захвата – интервенције, врши мобилизацију, дестилише воду. Узима материјал за судске потребе (крв и урин), сачињава месечне, тромесечне извештаје о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала  и дезинфекционих средстава и благовремено их доставља надлежној служби Дома.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање. Додатна знања/испити/искуство гласи: стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар.

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, оверена фотокопија  уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству.Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и интернет страници и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 23.06.2020. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав