Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 96/2019 и 58/2020),  дописа Министарства здравља  РС, бр. 112-01-221/2020-02 од 25.02.2020. године и бр. 112-01-426/2020-02 од 06.04.2020. године, о давању сагласности за заснивање радног односа на неодређено време, доктор медицине/специјалиста (два извршиоце) помоћни радник на нези пацијената (један извршилац) и техничар одржавања одеће (један извршилац),  указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време до повратка запослених на рад са неплаћеног одсуства/боловања на радном месту медицинска сестра-техничар, (девет извршилаца) и виши радиолошки техничар, (један извршилац) са пуним радним временом,

Одлуке в.д. Директора бр. 03/2355 од 08.106.2020. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

Два  извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом,

  за обављање послова радног места,

  • доктор медицине специјалиста неурологије ,

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места Болнице,

         утврђени следећи услови:

- ВСС, медицински факултет,

- специјалистички  испит из неурологије  и

- лиценца.

 

Девет  извршилаца на одређено време до повратка запосленог на рад са боловања/неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом,

  за обављање послова радног места,

  • медицинска сестра – техничар,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места Болнице,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит и

- лиценца.

 

Један  извршилац на одређено време до повратака запосленог на рад,

са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова,

  • виши радиолошки техничар –

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ВШС медицинска школа, (виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог)

- стручни испит и

- лиценца.

 

Један извршилац  на неодређено време, са пуним радним временом,  за обављање послова:

  • техничар одржавања одеће –

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђен следећи услов:

- Основна школа.

 

Један извршилац  на неодређено време, са пуним радним временом,  за обављање послова:

  • помоћни радник на нези болестсника  –

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђен следећи услов:

                                - Основна школа.

                                    

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом стручном испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Марјана Вукићевић