Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Сагласности Министарства здравља Сагласности Министарства здравља бр 112-01-221-1/2020-02од 09.03.2020,  Одлуке В.Д. директора болнице број 122/2020  од  15.06.2020. године,  а на  oснову указане потребе,

 

 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос на  неодређено време а  за обављање следећег посла:

 

 

 

1.

  -   ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ – два извршиоца (2)

 

Стручна спрема / образовање:  Високо образовање: – на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног радног искуства
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце

 

 

2.

- ФИЗИОТЕРАПЕУТ ТЕХНИЧАР – три извршиоца (3)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање (одговарајућег смера).

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног радног искуства
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце

 

 

3.

-   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- три извршиоца (3)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање, медицинска школа

Додатна знања / испити – стручни испит; – лиценца; – за медицинску сестру

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног радног искуства
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце

 

 

4.

- АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА – један извршилац (1)

Стручна спрема / образовање: Високо образовање : – на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; – на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство, минимум 2 године радног искуства на истим пословима.

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног радног искуства

 

 

5.

- ЛИКВИДАТОР - један извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање (економског смера).

Додатна знања / испити / радно искуство – знање рада на рачунару и минимум 1 године радног искуства на истим пословима.

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног радног искуства
 1.  

- КОНОБАРпет извршилаца (5)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

 

 

7.

-КУВАР два извршиоца (2)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање ( кувар ).

Додатна знања / испити / радно искуство

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

 

8.

-ПОМОЋНИ КУВАР два извршиоца (2)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 1.  

- СПРЕМАЧИЦА – два извршиоца (2)

 

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању

 

Расписати  јавни огласа  за пријем наведених радника и објавити код Националне службе за запошљавање, на Web сајту Министарства здравља  као и на огласној табли Специјалне болнице за рехабилитацију.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима. 

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                                   

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић