Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора  02-бр. 700/1 од 10. 6. 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на ОДРЕЂЕНО време, у:

 

 1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

 1. 1. Медицинске сестре у хитној медицинској помоћи............1 извршилац

             за рад на одређено време у трајању најдуже до 31. 12. 2020. године,

 

               Опис послова

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕК-а са мониторингом, одређивање шећера у крви)

-   пласирање уринарног катетера, замена анус кесе, пласирање венске каниле и давање медикаментозне терапије, инхалационе, оксигено терапије, обрада ране и стављање завоја, екстракција страног тела, имобилизација,

-    прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;

-     у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у

транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

        -     спроводи поступак дезинфекције и стерилизације материјала и инструмената                            

              ( принцип асепса-антисепса);

 • правилно одлагање медицинског отпада;

 

Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

-      средња медицинска школа, општи смер

 -    стручни испит;

-    лиценца;

-     возачки испит за Б категорију

        -    најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре

 

 1. Возача санитетеског возила................................... 1 извршилац

 за рад на одређено време у трајању најдуже до 31. 12. 2020. године,

 

 1. Возача санитетског возила ...................................... 1 извршилац

за рад на одређено време у трајању најдуже до 30. 9. 2020. године

 

  Опис послова:

-     врши хитан санитетски превоз пацијената;

-    врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

-    управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

-    на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у

возилу;

-    надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

-    води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

-    одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

        -     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

             Услови за пријем у радни однос кандидата су:

           -Средње образовање,

           - положен возачки испит за Б категорију

 

 

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада- Одељењу кућног лечења

 

 1. Медицинске сестре у кућном лечењу и нези.................... 1  извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже до 30. 9. 2020. године

 

Опис послова :

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-     правилно одлаже медицински отпад;

    -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно одлаже медицински отпад;

 

Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 • средња медицинска школа-општи смер,
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • возачки испит за Б категорију,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре

 

 1. У Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

 1. 1. Стоматолошке сестре у амбуланти.........................1 извршилац

               за рад на одређено време најдуже до 30. 9. 2020. године

 

               Опис послова :

-    асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

-     асистира при денталним и интраоралним снимањима;

-     води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     припрема стоматолошку ординацију за рад;

-     врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

        -     правилно одлаже медицински отпад.

             

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

        -  средња медицинска школа-стоматолошки или општи смер

-     стручни испит;

-     лиценца;

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске или стоматолошке сестре -

               техничара.

 

 1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

 

 1. 1. Спремачице.................................................. 1 извршилац, за рад на одређено време у трајању најдуже до 31. 12. 2020. године

                Опис послова:

-     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-     одржава хигијену у административним просторијама;

-    одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

        -     обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

               здравствене установе.

 

                Услови за пријем у радни однос кандидата су:

                 - основно образовање             

  

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, односно сведочанства о завршеној основној школи, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, доказ о радном искуству, фотокопију возачке дозволе, у зависности од услова који се траже.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине