Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14,113/17 и 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 58/20), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 20.8.2018. године и Одлуке директора Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин број 431 од  16.6.2020. године расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом – замена за привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалну болницу за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, за радно место

 

 

 1. 1. Медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу........................... 1 извршилац

 

 1. Медицинска сестра / техничар на болничком одељењу .............................. 1 извршилац

 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), кандидат мора да испуњава и следеће  услове:

 

Завршена  средња медицинска школа,  IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценцу и најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничар.

 

Опис послова према правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу за пријем,
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежног органа,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела),
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. Петефијева 4, са назнаком ''ОГЛАС''.

 

Оглас важи од 18.6.2020. године до 25.6.2020. године.

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.