Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14,113/17 и 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 58/20), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 20.8.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 112-01-1583/2019-02 од 11.2.2020. године и Одлуке директора Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин број 431/1 од  16.6.2020. године расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалну болницу за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, за радно место

 

 1. 1. Доктор медицине специјалиста – интерниста

или

доктор медицине специјалиста – пнеумофтизиолог ......................................... 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), кандидат мора да испуњава и посебне услове:

 •  

- завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, завршена специјализација из интерне медицине / из пнеумофтизиологије;

- завршен медицински факултет на основним студијама у трајању од најмење пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, завршена специјализација из интерне медицине / из пнеумофтизиологије;

 

 • положен стручни испит
 • положен специјалистички испит
 • лиценцу

 

Опис послова према правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:  

 • молбу
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом
 • оверена фотокопија дипломе односно уверења о завршеном медицинском факултету
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине
 • оверена фотокопија дипломе односно уверења о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине / пнеумофтизиологије
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) и Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б.

 

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. Петефијева 4, са назнаком ''ОГЛАС''.

 

 

Оглас важи од 18.6.2020. године до 25.6.2020. године.

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.