Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

На основу члана 7. став 1. тачке 3) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019), одлука
вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа број 24.-3331 од
16. јуна 2020. године, 01.-2583/2020 од 05. маја 2020. године, број 01.-2637/2020 од 08. маја 2020. године, број 02.-
3276/2020 од 12. јуна 2020. године, број 05.-3184/2020 од 09. јуна 2020. године, број 06.-2635/2020 од 08. маја 2020.
године, број 07.-3071/2020 од 03. јуна 2020. године, број 07.-3072/2020 од 03. јуна 2020. године, број 10.-3298/2020 од 15.
јуна 2020. године, број 15.-3297/2020 од 15. јуна 2020. године, број 17.-3076/2020 од 03. јуна 2020. године, број 18.-
3325/2020 од 16. јуна 2020. године, број 27.-3053/2020 од 02. јуна 2020. године, број 27.-3054/2020 од 02. јуна 2020.
године, број 28.-3073/2020 од 03. јуна 2020. године, број 28.-3300/2020 од 15. јуна 2020. године, донетих у складу са
Кадровским планом за Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2020. годину број 112–01-31/2020-02 од 26.
фебруара 2020. године, Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“
Сомбор број 25.-2989/2020 од 29. маја 2020. године (у даљем тексту: Правилник), те на основу дописа Министарства
здравља Републике Србије број 112-01-1185/2019-02 од 11. октобра 2019. године а у вези са закључком Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-
9724/2019 од 27. септембра 2019. године, дописа Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1582/2019-02 од
24. фебруара 2020. године а у вези са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12863/2019 од 20. децембра 2019. године и дописа
Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1583/2019-02 од 24. фебруара 2020. године а у вези са закључком
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-13106/2019 од 26. децембра 2019. године расписује се:

 

О Г Л А С

 

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) СТРУКОВНОГ
МЕДИЦИНСКОГ РАДИОЛОГА или ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

1. ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ – ОДСЕКА ЗА ИНТЕРВЕНТНУ
КАРДИОЛОГИЈУ на ИНТЕРНОМ ОДЕЉЕЊУ, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на
упражљено радно место по Правилнику.
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) СТРУКОВНОГ
МЕДИЦИНСКОГ РАДИОЛОГА или ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

2. ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у СЛУЖБИ ЗА РАДИОЛОШКУ
ДИЈАГНОСТИКУ, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене
која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета.

ОПШТА БОЛНИЦА
“Др Радивој Симоновић” Сомбор

Војвођанска 75

17.06.2020. ОГЛАС ВАЖИ ОД: _________________
ДО: _________________ 24.06.2020.

 

II

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ОСМОРО (8) МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на
Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на
период највише до три (3) месеца, односно

2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ на Одељењу за
инфективне болести, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је
привремено спречена за рад преко 30 дана – најдуже до њеног повратка са боловања, односно

3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на
Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је
привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, односно

4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на
Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због
замене запослене која користи право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – најдуже до њеног
повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно најдуже до закључно са 29. августом
2020. године, односно

5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ на Одељењу за урологију,
Сектор за хируршке гране – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3)
месеца, односно

6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ – НА
СТЕРИЛИЗАЦИЈИ на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке
медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла а на период највише до три (3)
месеца.

III

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНE (1) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/
ТЕХНИЧАРА ИЛИ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на
Дечијем одељењу, Служба за педијатрију – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која се налази на
неплаћеном одсуству – најдуже до њеног повратка са одсуства, али не дуже од закључно са 16. јулом 2020. године.

IV

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ЛАБОРАТОРИЈСКОГ
ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

2. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за лабораторијску
дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је
привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања.

V

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ
РАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

1. СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у Одсеку обрачуна и набавке при Одељењу за економско-
финансијске, Служба за правне и економско-финансијске послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно
место по Правилнику.

VI

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ
РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова:
1. РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВE – У АРХИВИ у
Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне
и економско-финансијске послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ
РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова:
2. РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВE –
ПРОТОКОЛИСТЕ у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне
послове, Служба за правне и економско-финансијске послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла а
на период највише до три (3) месеца.

VII

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА
СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова:

1. КУВАРА/ ПОСЛАСТИЧАРА – КВ КУВАРА у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора
при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено
радно место по Правилнику.
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ТЕХНИЧКИХ РАДНИКА СА
СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова:

2. ПОРТИРА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА – НА ОДЕЉЕЊУ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ у Одсеку
возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1)
ИЗВРШИЛАЦ, због замене запосленог који је привремено спречен за рад – најдуже до његовог повратка са боловања,
односно

3. ПОРТИРА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА – НА ОДЕЉЕЊУ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ у Одсеку
возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1)
ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца.

VIII

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ПЕТОРО (5) ПОМОЋНИХ РАДНИКА
СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

1. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине,
Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИОЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно
2. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
– III ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту
животне средине, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИОЦ, на упражњено радно место по
Правилнику, односно

3. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
– ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ у Одсеку за одржавање хигијене при

Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове –
ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњено радно место по Правилнику, односно

4. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА –
НОСАЧА БОЛЕСНИКА у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор,
одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИОЦ, на
упражњено радно место по Правилнику.
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ПОМОЋНИХ РАДНИКА СА
НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

5. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
– II ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту
животне средине, Служба за техничке и друге послове – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на
период највише до три (3) месеца.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама
I.1.-I.2. треба да испуњава и следеће услове:
 завршено високо образовање, и то:
 на струковним студијама првог степена из области медицинских наука (основне струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – смер струковни
медицински радиолог, односно
 на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – смер виши радиолошки техничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.-I.2.:

 положен стручни испит за звање струковни медицински радиолог или виши радиолошки техничар
 поседовање лиценце за обављање послова струковног медицинског радиолога или вишег радиолошког
техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 најмање шест месеци радног искуства у звању струковни медицински радиолог или виши радиолошки
техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.-I.2.: VI
Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама
II.1.-II.6. треба да испуњава и следеће услове:

 завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестра-техничар.
Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама II.1.-II.6.:

 положен стручни испит за звање медицинска сестра-техничар
 поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестре-техничара издате од стране Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар.
Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама II.1.- II.6.: IV
Посебни услови за рад на пословима под тачкама II.1.- II.6.:

 рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком
III.1. треба да испуњава и следеће услове:

 завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-
техничар.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком III.1.:

 положен стручни испит за звање медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-техничар

 поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестре-техничара или педијатријске сестре-
техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-
техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком III.1.: IV
Посебни услови за рад на пословима под тачком III.1.:

 рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком
IV.1. треба да испуњава и следеће услове:

 завршено средње образовање за образовни профил лабораторијски техничар.
Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком IV.1.:

 положен стручни испит за звање лабораторијски техничар
 поседовање лиценце за обављање послова лабораторијског техничара издате од стране Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.
Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком IV.1.: IV
Посебни услови за рад на пословима под тачком IV.1.:

 рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком
V.1. треба да испуњава и следеће услове:
 завршено високо образовање, и то:
 на основним академским студијама из области економских наука или области менаџмента и бизниса у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама из области
економских наука или области менаџмента и бизниса по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно
 на основним студијама у трајању од најмање четири године из области економских наука или области
менаџмента и бизниса, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком V.1.:

 знање рада на рачунару
 положен стручни испит за службеника за јавне набавке
 најмање три године радног искуства
 најмање једна година радног искуства у здравству.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком V.1.: VII
Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком
VI.1. треба да испуњава и следеће услове:
 завршено средње образовање.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком VI.1.:

 знање рада на рачунару
 најмање три године радног искуства у здравству.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком VI.1.: III
Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком
VI.2. треба да испуњава и следеће услове:
 завршено средње образовање.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком VI.2.:

 знање рада на рачунару.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком VI.2.: IV

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком
VII.1. треба да испуњава и следеће услове:

 завршено средње образовање за образовни профил из области кулинарства.
Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком VII.1.: III
Посебни услови за рад на пословима под тачком VII.1.:

 рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама
VII.2.-VII.3. треба да испуњава и следеће услове:

 завршено средње образовање у трогодишњем трајању.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкaмa VII.1.-VII.2.:

 стручни испит за вршење послова приватног обезбеђења – за вршење основних послова службеника
обезбеђења – без оружја
 лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја
Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкaмa VII.1.-VII.2.: III
Посебни услови за рад на пословима под тачкaмa VII.1.-VII.2.:

 рад у сменама
 провера психофизичке способности за рад са психијатријским пацијентима.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама
VIII.1.-VIII.5. треба да испуњава и следеће услове:
 завршено основно образовање.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама VIII.1.-VIII.5.: I
Посебни услови за рад на пословима под тачкама VIII.1.-VIII.5.:

 рад у сменама.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.2. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, и то:
 на струковним студијама првог степена из области медицинских наука (основне струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – смер струковни
медицински радиолог
 на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – смер виши радиолошки техничар.
 оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање струковни медицински радиолог/
виши радиолошки техничар
 оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима струковног медицинског радиолога/ вишег
радиолошког техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 потврду послодавца/ установе/ завода/ института о дужини радног искуства у звању струковни медицински
радиолог/ виши радиолошки техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у
наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа
и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода/ института у којој су га обавили)
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као
доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или
кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства
антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1.-II.6. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-
техничар
 оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар
 оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар (за кандидате
који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено
у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду
установе/ завода у којој су га обавили)
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као
доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или
кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства
антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкoм III.1. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-
техничар или педијатријска сестра-техничар
 оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар или
педијатријска сестра-техничар
 оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара или
педијатријскe сестрe-техничарa издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије
 потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар или
педијатријска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном
звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у
том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као
доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или

кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства
антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкoм IV.1. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил лабораторијски
техничар
 оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање лабораторијски техничар
 оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од стране
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању лабораторијски техничар (за кандидате
који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено
у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду
установе/ завода у којој су га обавили)
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као
доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или
кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства
антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкoм V.1. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области економских наука или области
менаџмента и бизниса, и то:
 на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно
 на основним струковним студијама и оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким
студијама из области економских наука, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године
 оверену фотокопију сертификата о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке
 уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о дужини радног искуства
 потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у здравству
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком VI.1. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у здравству
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком VI.2. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у четворогодишњем трајању
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком VII.1. потребно је доставити:

 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању из области
кулинарства
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као
доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или
кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства
антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкoм VII.2.-VII.3. потребно је доставити:
 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању

 оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења – за
вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја
 оверену фотокопију лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком VIII.1.-VIII.5. потребно је доставити:
 молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује
 оверену фотокопију сведочанства/ дипломе/ уверења о завршеном основном образовању и васпитању
 уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не
старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене –
оверену фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних
 доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци
од дана расписивања огласа
 доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице) – не старије од 6 месеци
 оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као
доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или
кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства
антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

За кандидате који се по Огласу буду пријавили за послове за које је као додатни услов предвиђено
ПОЗНАВАЊЕ РАДА НА РАЧУНАРУ (послови наведени под тачкaмa V.1., VI.1 i VI.2) Установа ће организовати
ТЕСТИРАЊЕ дана 30. ЈУНА 2020. године са почетком у 08 00 часова у сали за састанке у Управној згради - соба
број 6. За кандидате који не буду присуствовали тестирању као и кандидате који не задовоље на тесту сматраће се
да не поседују потребна знања за рад на рачунару и њихове пријаве ће бити одбијене као непотпуне те се неће даље
разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој

Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој
способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да
достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под
истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраним кандидатима који буду примљени у радни однос за обављање послова под тачкама I.1., I.2.,
II.2., II.3., IV.1, V.1., VI.1., VII.1 и VIII.1.-VIII.4. ће уговором о раду бити одређен пробни рад који ће трајати 6
(ШЕСТ) месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе

за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ

ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
ул. Војвођанска бр. 75
25000 Сомбор,


уз напомену „за оглас за радиолошког техничара“ односно „за оглас за медицинску сестру“ односно „за оглас за
медицинску/ педијатријску сестру“ односно „за оглас за лабораторијског техничара“ односно „за оглас за
службеника за јавне набавке“ односно „за оглас за радника у архиви“ односно „за оглас за протоколисту“ односно
„за оглас за кувара“ односно „за оглас за портира“ односно „за оглас за спремачицу“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у

радни однос.

Неблаговремене, недозвољене и непотпуне пријаве и пријаве које нису потписане од стране кандидата као и

уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.
По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

Вршилац дужности директора
Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић