Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19), тачке 4. алинеја 5. Кадровског плана  за Здравствени центар Врање за  2020.годину број  112-01-31/2020-02 од 9.априла 2020.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.43/06.... 22/13 и 16/18), и  Одлуке  в.д. директора Здравственог центра Врање бр 01- 3769 од 18.06.2020. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

  1. Виша медицинска сестра – техничар – 1 (један) извршилац, у Служби за општу хирургију ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови:  VI степен стручне спреме, завршена  виша медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.5.17. Секундарна здравствена заштита.

 

  1. Медицинска сестра – техничар – 1 (један) извршилац, у Служби за анестезиологију са реаниматологијом, ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са   боловања.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.18.11. Секундарна здравствена заштита.

 

  1. Медицинска сестра-техничар – општи смер – 1 (један) извршилац, на Инфективном одељењу, ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.3.7. Секундарна здравствена заштита.

 

  1. Медицинска сестра-техничар – општи смер – 1 (један) извршилац, у Служби за здравствену заштиту школске деце ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.2.10. Примарна здравствена заштита.

 

Заинтересовани кандидати подносе :

  • CV;
  • оверену фотокопију дипломе;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

.     оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

Кандидати који буду одабрани, пре закључења уговора у обавези су да доставе лекарско уверење, којим ће доказати здравствену способност за рад.

За поменута радна места, радни однос се заснива са пуним радним временом, у трајању од 40 часова недељно.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање- Филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала  Врање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас за пријем медицинске сестре, под бројем ____ "  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић