Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /26 од  18.06.2020..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Кувара – 1 извршилац на одређено време у трајању од 3 месецa,са пуним радним временом за рад у Одељењу за исхрану болесника – због повећаног обима посла

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 средње образовање – смер за куваре

  • Опис послова под редним бројем1: припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује све врсте посластица;контролише исправност намирница;

утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница;контролише квалитет припремљеног јела; сервира јела;припрема јеловник.Пере посуђе према санитарним прописима и врши дезинфекцију истих

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  1  подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи – смер за кувара
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 

  • Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

 

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић