Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-533/2020-02 од 08.06.2020. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4202/2020 од 05.06.2020. године и и Oдлуке о потреби заснивања радног односа број 01-1388 од 19.06.2020. године, директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Дипломираног економисте за финансијско-рачуноводстцвене  послове – 1 / један / извршиллац

Опис послова:

 • Припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;
 • Израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);
 • Прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питањима из области делокруга рада;
 • Прикупа и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;
 • Врши рачуноводствене послове из области рада;
 • Припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;
 • Прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
 • Усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;
 • Прати усаглашавање потраживања и обавеза;
 • Пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • Прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге;
 • Обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Услови за обављање послова:

 • На основним академским студијама из области економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;
 • Општа здравствена способност;
 • Знање рада на рачунару;
 • Најмање две године радног искуства

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • На основним академским студијама из области економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • Општа здравствена способност;
 • Знање рада на рачунару;
 • Најмање две године радног искуства;

 

Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана објављивања огласа  на web сајту Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Текст огласа доставити Министарству здравља Републике Србије и Националној служби за запошљавање ради објављивања на web сајту

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на web сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

                                                                                                        

Директор Дома здравља                                                                                                                 Др Јово Комазец
Спец. гинекологије и акушерства