КБЦ „Бежанијска коса“ Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-612/2019-02 од 16.05.2019. годнине (Закључак 51 број 112-4271/2019 од 25.04.2019. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 струковног инжењера електротехнике за рад на пословима Администратора информационих система и технологија  у Одсеку за медицинску информатику и медицинску архиву у Служби за организацију, планирање и евалуацију и медицинску информатику, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа немедицинског радника су:

 

 1. Високо образовање:
  • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

 

 • фотокопију доказа о завршеној вишој/струковној школи смер инг. електротехнике – диплома или уверење
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује
 • доказ о радном искуству на траженим пословима - пожељно (које се доказује искључиво Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико кандидат исту поседује)

 

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • оверену фотокопију: дипломе о завршеној вишој/струковној школи; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), и радну књижицу уколико је кандидат поседује (због израчунавања стажа).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 струковног инжењера електротехнике за рад на пословима Администратора информационих система и технологија  у Одсеку за медицинску информатику и медицинску архиву у Служби за организацију, планирање и евалуацију и медицинску информатику".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • вд директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић