Општа болница Панчево

На основу Закључка 51 број: 112-4202/2020 од 05.jунa 2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01- 4638/20 од 19.06.2020.год., све у вези са чл.7. 8. и 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) Психолог на осталим болничким одељењима...............................................1 извршилац;

 

Високо образовање: Филозофски факултет, смер психологије или Факултет друштвено-хуманистичких наука

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит у складу са законом, познавање рада на рачунару.

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Панчево, Панчево бр. 01-6555/19 од 19.08.2019.год.

 

  1. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

- Оверену копију дипломе о завршеном факултету

- Оверену копију уверења о положеном стручном испиту

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства здравља Републике Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

др Слободан Овука