Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. 8. и 9. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Sl. glasniku RS“, br. 96/2019),    као и  Кадровског  плана за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, те на основу Обавештења о одобреним апропријацијама у Одлуци о буџету  Општине Љубовија за 2020.годину број 06-32/2020-04 од 18.05.2020.године, ),  односно  у складу са потребама Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавањем слободних, односно упражњених радних места у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, те у складу са  Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 437/2020 од  16.06.2020.године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I.1.Медицинска сестра/техничар 6 извршилаца, на одређено време, ради повећаног обима посла,  најдуже до  31.12.2020. године, са пуним радним  временом, организованим у сменском раду (у три смене), односно у сменском раду  (у две смене), и то:

- за рад  на пословима медицинска сестра/ техничар у Служби Стационара – 2 извршиоца;

- за рад на пословима  медицинска сестра/техничар  у амбуланти  у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом – 2 извршиоца;

- за рад на пословима медицинска сестра/техничар  у хитној медицинској помоћи у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом – 1 извршилац;

- за рад на пословима медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена  и деце са поливалентом патронажом, Одељење здравствене заштите деце ( предшколска и школска деца) – 1 извршилац.

 

         

УСЛОВИ  ЗА  РАД  НА  ПОСЛОВИМА   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР:

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 и 114/19):

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил -медицинска сестра/техничар

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра/ техничар.

 

 

 

 

 

 1. Стоматолошка сестра -1 извршилац, за рад на пословима стоматолошка сестра у амбуланти у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, на  одређено  време, ради обезбеђења услова у погледу кадра, у трајању од 3 месеца, са скраћеним радним временом.

 

УСЛОВИ  ЗА  РАД  НА  ПОСЛОВИМА   СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА:

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 и 114/19):

 

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил -стоматолошка сестра

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра.

 

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверена фотокопија лиценце издата од надлежне коморе/ оверена фотокопија решење о упису у именик Коморе;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 1. Описи послова за сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 и 114/19 и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе  Дома здравља  Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова.

 

III. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља  www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com

 

 1. IV. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос.

Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром,  или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком,,Пријава на оглас  за пријем у радни однос“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

 1. V. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. VI. Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VII.Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб страници Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VIII.Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/2019).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни  да доставе лекарско уверење као доказ  о здравственој способности  за послове  за које се заснива радни однос.

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић