Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС, аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019)   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа , бр.ОБВ -01-4278 од  12.06.2020.године

 

 Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време , ради  замене привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  трудничког,  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета , за  радно  местo

 

- медицинска  сестра/техничар  на  осталим  болничким   одељењима , за   потребе  Службе   за  неурологију  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора