Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт'' Београд

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласникр РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Гинеколошко акушерску клинику ''Народни фронт'' за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, и члана 23. Статута Клинике (''Сл. гласник РС'' бр. 29/18), одлуке в. д. директора 07007-2020-9475, ГАК „Народни фронт“ расписује  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I             На одређено време за послове:

 

 

  • ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ – ПРАВНИ САРАДНИК

 

II            Радно место које се попуњава:

 

 Опис послова радног места:  Води сву потребну документацију о запосленима (досије и сл.).Сачињава персоналне одлуке и решења, прати стање кадрова у Клиници. Пријављује, одјављује и ради све врсте промена за запослене у CROSO и апликацији уговарених радника, спроводи поступак око оглашавања радних места. Саставља све одлуке и решења које се односе на права и обавезе радника из надлежности радних односа.На основу одлука сачињава уговоре о раду са пратећом документацијом. Стара се да целокупна матична документација буде сређена и усклађена са прописима из радних односа. Издаје све врсте потврда које се односе на регулисање права из радног односа и социјалног осигурања.Одговоран је за исправно вођење персоналне документације. Води карнет запослених на Одељењу за опште и правне ослове. Обавља и друге послове које му стави у задатак шеф одсека и начелник одељења и њима је одговоран за свој рад, прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; учествује у припреми потврда и уверења; учествује у припреми решења и налога; учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа и процедури избора; води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа; саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа; прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа; води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним акти.

Услови за рад на радном месту:

Високо образовање:

 

  • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  • знање рада на рачунару
  • најмање 3 године радног искуства на истим или сличним пословима

 

III          Адреса на коју се подносе пријаве: Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт“, 11000 Београд, Краљице Наталије 62

 

IV           Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Јована Стаменковић, тел: 011/2068 – 334

 

V            Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

VI          Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Заинтересовани кандидати са завршеном вишом школом, уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија
  • оверену фотокопију дипломе о  завршеноj вишој школи,
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице, потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручнопм спремом и у којем периоду је стечено радно искуство)

VII        Трајање радног односа: За наведено радно место заснива се радни однос на одређено време.

VIII       Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина обавиће се у просторијама Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62, с тим што ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

  

НАПОМЕНЕ:

 

Лекарско уверење о здравственој способности прилаже само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично на писарници Гинеколошко акушерске клинике ''Народни фронт'' или послати поштом на адресу:  Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт'' Београд, ул. Краљице Наталије 62., са назнаком „Пријава на Конкурс за посао“.

 

х

Обрадио

 

Контролисао

 

Контролисао

x

Контролисао

x

Одобрио

Стаменковић Јована дипл.правник

Начелник Одељења техничког одржавања објеката и опреме

Бранко Милошевић

Начелник Одељења за економске и финансијске послове

Мирјана Радовић

Начелник  Одељења за опште и правне послове

Ана Меденица

Помоћник директора за немедицинске послове

Др Радомир Марковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА
Проф . др Жељко Миковић