Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године,  расписује се:

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. На пословима – техничар одржавања одеће један извршилац на одређено време, до два месеца са пуним радним временом, због повећаног обима послова.

Опис послова:

- пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље;

- суши и пегла веш и одећу;

- врши обележавање рубља и његово крпљење;

- чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице;

- требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће и дужан је да исти утроши економично;

- заприма прљаво рубље, а чисто издаје и води прописану евиденцију ;

- стара се да се примљено рубље на време опере, осуши и опегла;

- одговара за основна средства, ситан инвентар и потрошни материјал са којиме рукује;

- даје предлоге за побољшање ефикасности рада;

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми- захтева се основно образовање и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

   Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа   у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање  и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

    Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

   Пријаве се достављају на адресу:

  Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар