Специјална болница за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке  в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1213 /20 од 25.06.2020. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  неодређено време:

 

 1. Физиотерапеутски техничар –2 извршиоца

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

  Услови: средње образовање – образовни профил физиотерапеутски      техничар.

 

Додатна знања /испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

 1. Виши физиотерапеут – 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: Високо образовање

 • На основним студијама првог степена /основне струковне/академске студије) из области медицинских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

                Додатна знања/испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање струковни физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Стручни испит за обављање послова струковни физиотерапеут/ дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Лиценца за обављање послова струковни физиотерапеут/ дипломирани физиотерапеут/ виши физиотерапеут;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

 1. Спремач – 1 извршилац

 

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

 

Услови: основно образовање

 

 

II На одређено време, због замене одсутних радника:

 

 1. Физиотерапеутски техничар – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

  Услови: средње образовање – образовни профил физиотерапеутски      техничар.

 

Додатна знања /испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН

в.д.    Д и р е к т о р,

Мрђенов др Драгана