Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1931/2019 од 26.02.2019. године, вд директора Клинике дана 30.06.2020. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пробним радом у трајању од два месеца, са пуним радним временом, на радном месту Доктор медицине специјалиста - интерниста.

 

Услови:

  1. Медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине или

Медицински факултет на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине

  1. Положен стручни испит за доктора медицине,
  2. Специјализација из интерне медицине,
  3. Лиценца и
  4. Најмање пет година радног искуства у звању доктора медицине специјалиста - интерниста.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и
  • неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 16.07.2020. године).

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух