Дом здравља “Крупањ”

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 96/2019), члана 23. Статута Дома здравља „Крупањ“ са стационаром и одлуке о потреби заснивања радног односа број 546/20 од 26.06.2020. године, директор Дома здравља „Крупањ“ са стационаром, доноси

 

ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Дому здравља „Крупањ“ са стационаром за обављање послова и то 

I

 1. Медицинска сестра-техничар у стационару.......................................................1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • Средње образовање
 • Стручни испит
 • Лиценцу
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • Доказ о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту(оригинал или оверена фотокопија)
 • Лиценцу (оригинал или оверену фотокопију)
 • Доказ о радном искуству у звању медицинске сестре-техничара
 • Кратку биографију
 • Извод из матичне књиге рођених/венчаних (не старију од 6 месеци)   
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)                                     

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у штампаном издању Послови националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Крупањ” са стационаром Крупањ, улица Владе Зечевић 61, 15314 Крупањ или непосредно у Дом здравља “Крупањ”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

III

Оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Лозница, испостава Крупањ,огласној табли Дома здравља, сајту дома здравља, Служби за економске и правне послове и архиви Дома здравља “Крупањ” Крупањ.

 

 

Дом  здравља „Крупањ“ са стационаром

Д и р е к т о р

Др Љубица Исаиловић-Радић