Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

На основу члана чл. 23. став 1. тачка 1 Статута Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, ВД директор доноси

 

ОДЛУКУ

 

               ОБУСТАВЉА СЕ Jавни оглас бр.864 расписан дана 29.06.2020.године, за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом виши физиотерапеут (1 извршилац).

Образложење

               Како је дана 02.07.2020.године, ступила на снагу Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Ивањица због ширења вируса COVID19 која је донета на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Ивањица и како је због вируса смањен обим посла у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, неопходно је обуставити Jавни оглас бр.864 расписан дана 29.06.2020.године, за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом виши физиотерапеут.

            У складу са одредбом члана 23. тачка 1 статута којом је прописано да директор организује и руководи процесом рада Специјалне болнице и са напред наведеним, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

                

 

ВД директор

др Рашко Пантовић