Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 8. става 1. Колективног уговорa Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ број 96/2019), а у складу са кадровским планом, в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

о потреби заснивања радног

односа са новим запосленим

 

Потребно је расписати  јавни оглас за заснивање радног односа у складу са Колективним уговором за следећe радно  место:

  • На одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до

31.12.2020. године:

  1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

                                                                                                    - 1 извршиоц

 

    Ову Одлуку спровести у складу са Законом, Колективним уговором и Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ''ЈУНАКОВИЋ'',

АПАТИН, АПАТИН  

в.д.  д и р е к т о р,

др Драгана Мрђенов