Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 6. Колективног уговора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке  в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1419/20 од 03.08.2020. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до                                         31.12.2020. године :

                 

  1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
  • 1 извршиоц

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин

          Услови: Високо образовање

                    - На основним академским студијама из области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

                    - На основним студијама из области правних наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годину.

 

         Додатна знања/ испити/ радно искуство:

                    - знање рада на рачунару.

 

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа који се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор.

Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Специјална болница за рехабилитацију

„Јунаковић“ Апатин, Апатин

в.д. директор

др Драгана Мрђено