Дом здравља Бела Паланка

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-5486/2020 од 08.07.2020. године, акта Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-785/2020-02 од 13.07.2020. године и указане потребе, Дом здравља Бела Паланка, расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За попуну упражњеног радног места:

 

 

АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

Број извршилаца: 1

 

            Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће     посебне услове:

- VI степен стручне спреме, завршена виша школа за информатику, или завршене основне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова, на високој струковној школи за информатику. Најмање три године радног искуства на пословима администратора информационих система и технологија.

 

Уз пријаву на јавни оглас приложити:

- диплому о завршеној школи, у оригиналу или овереној фотокопији и

- доказ о радном искуству (уверење, потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава на јавни оглас са краћом биографијом је осам дана од дана објављивања огласа на огласној табли Дома здравља Бела Паланка, интернет презентацији Дома здравља Бела Паланка, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

                                                  

 

Директор Дома здравља

др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологиј