Дом здравља Житиште

На основу члана 7. ст. 1. тач. 3.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.96/2019 и 58/2020) расписујем

 

ОГЛАС
за радно место

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено време, 3 месеца, због повећаног обима посла

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Завршена средња медицинска школа - смер фармацеутски техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
 1. Држављанство Републике Србије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
 • Уверење о држављанству
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.