Дом здраља Апатин

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године и сагласности Министарства здравља РС број:112-01-1583/2019-02 од 15.01.2020. године за пријем у радни однос на неодређено време, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-810/2020 од 03.08.2020. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

  

 

      ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ  за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце, 1 (један) извршилац са пуним радним временом, (40 часова) на неодређено време, са пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци.

Опис посла: директно прима задатке од начелника службе и њему је одговоран за извршење истих. Врши лекарски специјалистички преглед. По потреби упућивање на друге специјалистичке, рентгенолошке и лабораторијске прегледе или стационарно лечење. Врши поновни лекарски специјалистички преглед.  Врши консултативни специјалистички преглед. Организује и спроводи план и програм систематских прегледа предшколске и школске деце. На основу утврђеног здравственог стања давање мишљења о способности детета да похађа  школу. Учествује у изради и спровођењу плана и програма вакцинације мале, предшколске и школске деце. Обавља прегледе деце у циљу утврђивања постојања евентуалних контраиндикација за апликацију вакцине. Издавање лекарских уверења на лични захтев грађана, привредних организација, здравствених установа, школа, Центра за социјални рад, судских и других органа. Лекарски преглед у циљу упућивања на лекарску комисију и попуњавање обрасца за ОЗ.Здравствено васпитни рад са појединцем. Обављање мањих хируршких интервениција. Сарадња са педијатријским оделењима стационарних установа и институтима за здравствену заштиту мајке и детета. По потреби врши судско медицинско вештачење.

 

  Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

      Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација иу одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; Додатна знања: стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање три године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ до повратка запосленог са специјализације, 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова) недељно, и пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци. За наведено радно место поребно је: Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису  који  је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; Додатна знања: стручни испит, лиценца, најманје 6 мсеци радног искуства у звању доктора медицине.Опис посла: Директно прима задатке од начелника службе хитне медицинске помоћи и њему одговара за извршење истих.

Врши ургентне интервенције на терену, у кући болесника или у амбуланти, целој популацији којима је у тим тренуцима потребна неодложна лекарска помоћ.По потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе.

Утврђује време и узрок смрти.

 

 ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА у Здравственој станици Пригревица, 1 (један) извршилац са  пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 2 (две) године. За наведено радно место потребно је средње образовање, положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).Опис посла: Директно прима задатке од шефа Здравствене  станице  Пригревица и њему одговара за извршење истих.Одржавање зграде Здравствене станице и отклањање мањих оштећења. Обављање столарских послова и поправки.Обављање мањих електричарских послова и поправки.Предузимање мера за отклањање кварова пријављених од стране радника здравствене станице.У периоду зиме (15.10. – 15.04.) ложење котлова за централно грејање. Одржавање котлова у току ложења као и припрема истих (у току лета) за наредну сезону ложења.Обезбеђење и заштита зграде и имовине: свакодневно обилажење зграде здравствене станице и вршење контроле електричних, водоводних и канализационих инсталација и система за централно грејање и апарата.Предузима мере противпожарне заштите по налогу службеника за послове одбране, заштите и безбедности.Стара се о исправности уређаја и инсталација за противпожарну заштиту.Учествује у гашењу мањих пожара, а у случају да је пожар већих размера обавештава Ватрогасну јединицу.Обавезно присуствује при извођењу радова у зградама здравствене станице од стране дугих извођача.Обезбеђивање редовног изношења и уништавања смећа и пражњење септичких јама.По потреби утовар и истовар огрева и осталог материјала.Требовање материјала и алата потребног за обављање описаних послова и радних задатака.Вођење евиденције о утрошку материјала и достављање истог руководиоцу финансијско-рачуноводствених послова на крају сваког месеца.По потреби вози службени ауто у службене сврхе.

 

 Дом здравља Апатин располаже са два кадровска стана у насељеним местима Купусина и Свилојево које би уступио на коришћење изабранoм кандидату, доктору медицине специјалисти изабраном лекару за децу.

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности зак: оверена фотокопија дипломе о завршеним факултету,  оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству и оверена фотокопија о завршеном средњем образовању и положен стручни испит за рад са судовима под притиском.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

 

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 12.08.2020. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав