Градски завод за јавно здравље Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1088/2020 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 07.02.2020.године, и Одлуке директора Градског завода број V-5-3720/1 од 13.08.2020 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

 1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију.

 

 • Опис посла: обавља послове разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узорковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података; обезбеђује адекватно чување и дистрибуцију лабораторијских узорака, обавља припрему лабораторијског простора и опреме за рад и брине о њиховом одржавању и чувању; обавља припрему узорака у складу са методама лабораторијског испитивања и учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска и хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; припрема и справља потребне реагенсе; врши контролу и води записе о приспелим и утрошеним реагенсима и потрошном материјалу; учествује у теренским физичко, физичко-хемијским и хемијским испитивањима; учествује у вођењу лабораторијске документације; учествује у управљању, разврставању и дистрибуцији хемијског отпада из процеса рада и води записе о томе; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

 

- Услови:

-Високо образовање –медицинске струке

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-      стручни испит;

 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

(Претходно радно искуство у области испитивања органских полутаната применом технике Гасне хроматографије; Обученост за самостално припремање узорака хране, воде, отпада, отпадних вода, земљишта и седимента, предмета опште употребе и дувана за одређивање резидуа органских полутаната (PAH, PCB, пестициди, феноли, укупни угљоводоници и угљоводоничне фракција (C10-C40,C6-C10,C10-C28), лакоиспарљива органска једињења, трихалометани, споредни производи дезинфекције воде) техником  Гасне хроматографије; Обученост за самостално припремање узорака за анализу Гасном хроматографијом применом течно-течне и solid phase екстракције; Практично лабораторијско искуство за самостално припремање узорака за одређивање остатака пестицида QuEChERS методом у воћу, поврћу, житу, брашну, млеку и млечним производима, месу, дијететским производима; Обученост за  уношења података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података, обради података лабораторијских анализа, matriks spike узорака и изради x-карата; Практично искуство у вођењу лабораторијске документације, сређивању базе података сертификованих референтних материјала у Лабораторији; Обученост за руковање боцама под притиском (поседује сертификат), практично искуство у руковању истим; Практично искуство у вођењу лабораторијске документације о превентивном одржавању опреме која се користи у свакодневном раду у лабораторији, постављање секвенци и пуштање у рад гасних хроматографа, Коришћење програма Word i Excel у свакодневном раду).

 

 Доставити изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство у раду за горе наведене допунске услове или неки други доказ .

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном високом образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • доказ о стеченом радном искуству од најамање шест месеци у наведеном звању и на наведеним пословима;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази, на одређено или неодређено време). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

                         

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић