Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска Бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

  1. Радно место:   ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ  , НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  У ТРАЈАЊУ ОД  ШЕСТ МЕСЕЦИ   СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ  ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ.

 

 

  Услови: - Високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из области физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршенаспецијализација из области физикалне  медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

-стручни испит ;
-лиценца;
- специјалистички испит из физикалне медицине

- најмање 3 године и  6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова:

-Ради на одељењу и у специјалистичкој амбуланти,

- на одељењу врши свакодневну визиту болесника које директно води, максимално ангажовано и одговорно,

- контролише и прати њихово здравствено стање, прописује и прати потребно лечење, као и негу и исхрану лежећих болесника, - одговорно води потребну медицинску документацију,

- учествује у консултативној служби, учествује у визитама које води координатор службе, обавезан је да обучава кадрове, 

-обавезан је да радне задатке обавља крајње одговорно, ангажовано и најстручније у оквиру својих могућности,

- води рачуна о свом изгледу и понашању,  као и изгледу и понашању осталих стручно нижих сарадника у тиму,

- ради и друге послове и  извршава радне задатке из домена струке и радне надлежности које му наложи предпостављени,

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

- оверена копија о стручном  испиту.
-оверена копија о лиценци;
- оверена копија о положеном  специјалистичком  испиту из физикалне медицине.

- доказ о радном искуству .   

   

2 . Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.


  1. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар