Завод за јавно здравље Панчево

На основу сагласности Министарства здравља број 112-01-179/2020-02 од 11.02.2020. године, чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), и Одлуке директора Завода за јавно здравље Панчево за заснивање радног односа на неодређено време број 01-531/0-2020 од 17.08.2020. године,  расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 

 1. Оглашава се потреба за пријем у радни однос у Заводу за јавно здравље Панчево на неодређено време са пуним радним временом за следеће послове:

 

Здравствени сарадник на пословима анализе, планирања и организације здравствене заштите и информатике са биостатистиком  у здравству  – 1 извршилац.

 

 1. Опис послова

 

Обавља сложеније статистичке послове из домена своје стуке као и оперативно-техничке и статистичке послове за потребе социјалне медицине, здравственог васпитања, здравствене статистике, информатике и здравствене економике, према плану и утврђеном распореду рада у Заводу и на терену;

Прикупља медицинску документацију из здравствених установа;

Врши контролу исправности података и унос у базе података;

Врши контролу исправности података након уноса у базе;

Израђује извештаје о организационој структури, кадровима, опремљености у здравственим установама према профилима, добним групама, полу, стручној спреми;

Дужан је да се у обављању својих послова придржава начела утврђених у Хипократовој заклетви и Кодексу етике здравствених радника, да примењују само проверене и научно доказане методе, поступке и вештине савладане током едукације и да се континуирано стручно усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука;

Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада.

 За свој рад одговара шефу Одсека и начелнику Центра, по чијем налогу обавља и друге послове из домена своје стуке.

 

                                                         

 1. Врста и степен стручне спреме

 

Високо образовање из области информатике и статистике

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 1. Уз пријаву на оглас која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и e-mail адресу, кандидати подносе следећа документа:

 

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању како је наведено у тач. 3. овог огласа;
 2. извод из матичне књиге рођених;
 3. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме);
 4. уверење о држављанству;
 5. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци (уверење издаје суд);
 6. својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

 1. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос доноси вд директора Завода за јавно здравље Панчево, на основу извештаја Комисије која ће обавити разговор са кандидатима.

 

 1. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Завода за јавно здравље Панчево, ул. Патерова бр. 2, Панчево, са напоменом „Пријава за јавни оглас“ и навести за које послове.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

9.     Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

 

 

ВД Директора

Прим. др Љиљана Лазић