Дом здравља Младеновaц

На основу члана 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6090/2020 oд 30.07.2020.године , Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос:                                                                                                                                                                                            ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

( два извршиоца)

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА на радном месту

Високо образовање стечено на :                                                                      - -Интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године,

- Основним студјама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.

- Стручни испит

- Лиценца                                                                                                               

 КРАТАК ОПИС ПОСЛА 

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено

- васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

-ради у превентивним саветовалиштима;

-организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

-учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљењеи предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за радзбог болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-у случају потребе збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, и ако је потребно прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

Кандидати за радно место уз пријаву достављају:

-Кратку биографију

-Диплому о завршеном медицинском факултету

-Доказ о положеномстручном испиту

-Оригинал или фотокопију лиценце     

Пријаве се достављају на адресу Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15, са назнаком  ,, ПРИЈАВА НА КОНКУРС-не отварати” , у року од осам дана од дана објављивања у званичној публикацији НСЗ, Послови.

Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Обавештења на тел.011- 8241-508,