Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

 

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Пожаревац заследећа радна места:

 

 1. ВИШЕГ САНИТАРНО – ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА   1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршена медицинска школа –VI степен стучне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Минимум 1 годину радног искуства у струци из области здравства;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • Фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи –VI степен стучне спреме;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију Уверења о личним подацима из матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине радног стажа;
 • Фотокопију возачке дозволе за „Б“ категорију.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас.

Одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос на неодређено време доноси директор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште, правне и техничке послове Завода за јавно здравље Пожаревац. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:  012/222-690.

Оглас биће објављен и на званичној wеб страници Завода за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и  на wеб страници Министарства здравља РС.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „ За оглас “  или директно у Одсек за опште, правне и техничке послове, сваког радног дана од 07:00 до 14:30 часова.

 

 

В.Д. Директора

Завода за јавно здравље Пожаревац

др Ана Јовановић