Дом здраља Апатин

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године и сагласности Министарства здравља РС број:112-01-1583/2019-02 од 15.01.2020. године за пријем у радни однос на неодређено време, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-937/2020 од 07.09.2020. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

  

 

      ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ  за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце, 2 (два) извршиоца са пуним радним временом, (40 часова) на неодређено време.

Опис посла: директно прима задатке од начелника службе и њему је одговоран за извршење истих. Врши лекарски специјалистички преглед. По потреби упућивање на друге специјалистичке, рентгенолошке и лабораторијске прегледе или стационарно лечење. Врши поновни лекарски специјалистички преглед.  Врши консултативни специјалистички преглед. Организује и спроводи план и програм систематских прегледа предшколске и школске деце. На основу утврђеног здравственог стања давање мишљења о способности детета да похађа  школу. Учествује у изради и спровођењу плана и програма вакцинације мале, предшколске и школске деце. Обавља прегледе деце у циљу утврђивања постојања евентуалних контраиндикација за апликацију вакцине. Издавање лекарских уверења на лични захтев грађана, привредних организација, здравствених установа, школа, Центра за социјални рад, судских и других органа. Лекарски преглед у циљу упућивања на лекарску комисију и попуњавање обрасца за ОЗ.Здравствено васпитни рад са појединцем. Обављање мањих хируршких интервениција. Сарадња са педијатријским оделењима стационарних установа и институтима за здравствену заштиту мајке и детета. По потреби врши судско медицинско вештачење.

 

   ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР за рад у Здравственој станици Пригревица, 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) на одређено време до 2 (две) године, са пробним радом у трајању од 3 месеца.

Опис посла:Директно прима задатке од шефа  Здравствене  станице  Пригревица  и њему одговара за извршење истих.Обавља све потребне лекарске  прегледе у Здравственој станици Пригревица, а по потреби и на терену.По потреби упућује пацијенте на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе и на болничко лечење.Упућује на бањско климатско лечење по предлогу специјалисте.Отвара контролише и прати боловања, попуњава пријаве о несрећи на послу, пријаве заразних болести, професионалних оболења, малигних оболења, реуматске грознице, дијабета и психоза.Издаје налоге за давање ињекција и вакцина.Издаје налоге за поливалентне патронажне сестре.Даје налог медицинској сестри за кућно лечење.Даје налог за узимање лабораторијског материјала и других потребних анализа.Даје налог за превоз болесника санитетским возилом.Даје налог за протетска помагала.Обавезан је бити у приправности према распореду ван редовног радног времена ноћу, на дане седмичног одмора и празника.Издаје посебне рецепте за токсико-маногеним дејством.Попуњава извештај о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла).Обавља контролне прегледе.Обавља лекарски преглед са обрадом за упућивање на лекарску и инвалидску комисију.Обавља лекарске прегледе у циљу утврђивања смрти и издавања потрврде о смрти, вођењу књиге умрлих.Обавља мање хируршке интервенције.Врши стручни надзор рада медициских сестара у превијалишту и картотеци.

 

  Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

      Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација иу одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; Додатна знања: стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање три године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности за које се радно место подноси пријава: оверена фотокопија дипломе о завршеним факултету,  оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 15.09.2020. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав